خرید کتاب Les violations des droits sexuels pendant les conflits en RDC

[ad_1]

این مطالعه نقض حقوق جنسی در DRC شرقی را بین سالهای 2005 و 2015 بررسی می کند: این موارد به عنوان بدترین موارد در جهان توصیف شده است. خشونت جنسی علیه زنان و کودکان به طور سیستماتیک در این قسمت از کشور گسترده است و توسط گروه های مسلح و به طور فزاینده ای نیز توسط غیرنظامیان انجام می شود. پیگرد قانونی مجرمان جنسی در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو با موانع زیادی روبرو است. این امر به صلاحیت قضایی استثنایی احتیاج دارد که باید حداقل شرایطی را فراهم کند که بتواند توسط دادستان ها استفاده شود و در نتیجه دسترسی قربانیان به عدالت را افزایش دهد. استفاده از اسناد حقوقی بین المللی فقط از طریق این حوزه قضایی امکان پذیر خواهد بود.

[ad_2]

کتاب Les violations des droits sexuels pendant les conflits en RDC