خرید کتاب Macroeconomics, Fifth Edition

[ad_1]

اقتصاد کلان مدرن و اقتصاد اقتصاد کلان چاد جونز به دانشجویان می آموزد که مانند اقتصاددانان کلان مدرن ، با پوشش رشد قوی و جذاب و رویکرد شهودی تر به مدل ها ، فکر کنند. اقتصاد کلان که توسط متصدیان بخاطر توضیحات روشن ، سازمان انعطاف پذیر ، مطالعات موردی به موقع ، داده ها و تأکید بر حل مسئله مورد ستایش قرار گرفته است ، ابزارهای عملی لازم برای درک و تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان را به دانشجویان ارائه می دهد. این متن پیشگامانه اقتصاد کلان را بدون آسیب رساندن به سختگیری ، پیچیده تر می کند.

[ad_2]

کتاب Macroeconomics, Fifth Edition