خرید کتاب Macroergonomics for Manufacturing Systems : An Evaluation Approach

[ad_1]

این کتاب مفاهیم اصلی سیستمهای تولیدی را معرفی می کند و روشهای مختلف ارزیابی را برای ارزیابی این سیستمها ارائه می دهد. روشهای مربوط به کلان اقتصادی خلاصه شده و چارچوب نظری برای سازگاری سازگاری کلان اقتصادی توضیح داده شده است. این کتاب مدل سازگاری کلان اقتصادی را ارائه می دهد که ابزاری را در قالب کلان اقتصادی ارائه می دهد. نویسندگان روش بدست آوردن شاخص جدید سازگاری کلان اقتصادی را ارائه می دهند که به شرکتهای تولیدکننده امکان می دهد پیشرفت خود را در اجرای روشهای اقتصاد کلان ارزیابی و پیگیری کنند.

[ad_2]

کتاب Macroergonomics for Manufacturing Systems : An Evaluation Approach