خرید کتاب Management of Changes in Socio-Economic Systems :

[ad_1]

این کتاب تغییرات سیستم های اقتصادی – اجتماعی را بیان می کند. برای انجام این کار ، از رویکرد تکاملی استفاده می شود که تغییراتی را در سیستم های اقتصادی-اجتماعی از نقطه نظر تکاملی مشاهده می کند که گذشته ، حال و آینده را به هم متصل می کند و بر جلوگیری از تغییرات ناگهانی و پر خطر تمرکز دارد. تغییرات در سیستم های اقتصادی – اجتماعی نیز با کمک رویکرد سیستم مورد بررسی قرار می گیرد ، که شامل ارزیابی موضوعات پیچیده اقتصادی است که با ارتباطات پایدار بین عناصر آنها مانند سیستم های اقتصادی – اجتماعی مشخص می شود. ترکیبی از این دو رویکرد در زمینه مطالعه تغییرات در سیستم های اقتصادی اجتماعی در اقتصاد مدرن بی سابقه است. این کتاب مسائل مختلفی را در مورد جنبه های اساسی سازماندهی سیستم اقتصادی و مدیریت و جنبه های کاربردی مدیریت تغییرات در سیستم های اقتصادی – اجتماعی بررسی می کند. مخاطبان این کتاب شامل دانشمندان و صاحب نظرانی هستند که کارهای آنها شامل مطالعه روند پویای توسعه سیستم های اجتماعی – اقتصادی مدرن است. نتیجه گیری علمی و توصیه های عملی ارائه شده در این کتاب می تواند برای توسعه و اجرای سیاست اقتصادی دولت در کشورهای مختلف جهان استفاده شود.

[ad_2]

کتاب Management of Changes in Socio-Economic Systems :