خرید کتاب Measuring and Managing Operational Risk : An Integrated Approach

[ad_1]

این کتاب در شرایط فعلی ، مدیریت ریسک عملیاتی (ORM) و نقش جدید آن در زمینه مدیریت ریسک را پوشش می دهد. مفهوم ریسک عملیاتی نیز موضوع بحث گسترده ای در ادبیات ORM است که طی سالهای گذشته رو به افزایش بوده است. با تجزیه و تحلیل روش های مختلف که سعی در تلفیق داده های کمی و کیفی یا روش های مختلف اندازه گیری دارد ، نویسندگان چارچوب روش ، فرضیه ها ، ابزار آماری و نتایج اصلی مدل ریسک عملیاتی ارائه شده توسط واسطه ها را کشف می کنند. این کتاب همچنین به عنوان راهنما برای دانشگاهیان و دانشجویان ، در مورد مسیر اقدامات تخفیف ، که توسط نتایج اصلی روش های کاربردی پیشنهاد شده است ، بحث می کند. این کتاب برای دانشجویان ، دانشگاهیان و تنظیم کنندگان مالی و سرپرستان است.

[ad_2]

کتاب Measuring and Managing Operational Risk : An Integrated Approach