خرید کتاب Metal Nanoparticles and Clusters : Advances in Synthesis, Properties and Applications

[ad_1]

؟ این کتاب زمینه در حال گسترش ذرات نانو و خوشه های فلزی ، به ویژه خصوصیات وابسته به اندازه و پدیده های کوانتومی آنها را پوشش می دهد. در زمان های اخیر ، رویکردها به سازمان اتم هایی که خوشه و ذرات نانو تشکیل می دهند به سرعت در حال پیشرفت هستند. این پیشرفت ها از طریق ترکیبی از رویکردهای آزمایشی و محاسباتی توصیف شده و به طور مفصل توسط نویسندگان پوشش داده شده است. نکات برجسته اخیر از خواص و کاربردهای مختلف در حال ظهور از پلاسمونیک تا تجزیه و تحلیل ارائه شده است.

[ad_2]

کتاب Metal Nanoparticles and Clusters : Advances in Synthesis, Properties and Applications