خرید کتاب Mississippi Delta Restoration : Pathways to a sustainable future

[ad_1]

این کتاب یک روش درمانی تحریک آمیز جدید است که مسیرهای پایدار را برای ترمیم دلتای می سی سی پی بیان و تعریف می کند. بر اساس بررسی عملکرد طبیعی دلتای می سی سی پی ، عواملی که منجر به زوال شدید آن شده و سیرهای اصلی جهانی قرن 21 ، نویسندگان مسیرهای احتمالی آینده را برای مدیریت پایدار دلتا بررسی می کنند. آنها شرایط فعلی و سیرهای بعدی آب و هوا ، انرژی و کمبود منابع را در نظر می گیرند. این کتاب نتیجه می گیرد که بدون تغییرات عمیق در نحوه زندگی و مدیریت انسانها ، پایداری دلتا به شدت به خطر می افتد.

[ad_2]

کتاب Mississippi Delta Restoration : Pathways to a sustainable future