خرید کتاب Morphogenesis of Spatial Networks :

[ad_1]

این کتاب رویکردی مورفودینامیکی را به شبکه های فضایی با تأکید ویژه بر شبکه های زیرساختی مانند جاده ها ، جاده ها و شبکه های حمل و نقل (مترو ، قطار) توسعه می دهد. نویسنده ابزارهای ریاضی مورد نیاز برای توصیف این ساختارها و چگونگی تکامل آنها در طول زمان را ارائه می دهد. این کتاب در مورد مهمترین نتایج تجربی و واقعیتهای تلقی شده بحث می کند و مهمترین مدلهای شبکه های فضایی را ارائه می دهد. مخاطبان اصلی عمدتاً شامل محققانی هستند که به این رشته به سرعت در حال تغییر و بسیار میان رشته ای علاقه مند هستند ، اما این کتاب همچنین می تواند برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی علاقه مند به شبکه های بزرگ مفید باشد.

[ad_2]

کتاب Morphogenesis of Spatial Networks :