خرید کتاب Multifunctional Wetlands : Pollution Abatement and Other Ecological Services from Natural and Constructed Wetlands

[ad_1]

این کتاب توضیح می دهد که چگونه تالاب های طبیعی یا ساخت بشر می توانند برای کاهش آلودگی آب های شیرین و اکوسیستم های ساحلی استفاده شوند ، ضمن اینکه تنوع زیستی و عملکردهای اکولوژیکی آنها حفظ می شود. از طریق مجموعه ای از تاریخچه های موردی که در 10 فصل از مونوگرافی شرح داده شده است ، خوانندگان درک درستی از فرصت ها و همچنین چالش های مربوط به کاهش آلودگی منبع نقطه ای و غیر نقطه ای با استفاده از تالاب های طبیعی ، ترمیم شده یا ساخته شده به دست می آورند. مخاطبان هدف متخصصان آب در پروژه هایی هستند که برای کاهش آلودگی از روش های مدیریت یکپارچه حوضه رودخانه استفاده می کنند و همچنین محققانی که در حال طراحی پروژه هایی با تمرکز بر این موضوع هستند.

[ad_2]

کتاب Multifunctional Wetlands : Pollution Abatement and Other Ecological Services from Natural and Constructed Wetlands