خرید کتاب Multiscale Mechanobiology of Bone Remodeling and Adaptation :

[ad_1]

این کتاب تحولات پیشرفته در مدل سازی چند مقیاس و آخرین داده های تجربی در مورد مکانیوبولوژی چند مقیاس بازسازی و سازگاری استخوان ، از جمله برنامه های بهبود شکستگی را ارائه می دهد. مدل های چند مقیاسی شامل مدل های اسکلتی عضلانی توصیف کننده فعل و انفعالات استخوان-عضله در طی فعالیت های روزمره مانند راه رفتن یا دویدن ، مدل های میکرو مکانیکی برای تخمین خواص مکانیکی استخوان ، مدل های بازسازی و سازگاری استخوان ، مدل های سلولی توصیف کننده فعل و انفعالات پیچیده است سلول های استخوانی با در نظر گرفتن بیوشیمی و بیومکانیک عوامل تنظیم کننده فرآیندهای زیر سلول نیز تحت پوشش قرار می گیرند ، از جمله ترتیب رشته های اکتین به دلیل بارگذاری مکانیکی و تغییر در تنظیمات گیرنده.

[ad_2]

کتاب Multiscale Mechanobiology of Bone Remodeling and Adaptation :