خرید کتاب Naming and Nation-building in Turkey : The 1934 Surname Law

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی تصویب و تنظیم مجدد قانون نام خانوادگی ترکیه در زمینه های مختلف اجتماعی در عصر ملی گرایی از بالا به پایین می پردازد. نویسنده از طریق مردم نگاری تاریخی ، پیدایش قانون ، پیش نویس آن در پارلمان ، اصلاح زبان ترکی و استقبال از آن را بررسی می کند. این پروژه بر اساس روایتی شفاهی تاریخی ، اسناد رسمی و ثبت اسناد رسمی و رسانه های مردمی است.

[ad_2]

کتاب Naming and Nation-building in Turkey : The 1934 Surname Law