خرید کتاب Nanotechnology, Governance, and Knowledge Networks in the Global South :

[ad_1]

پتانسیل ظاهراً بی حد و حصر فناوری نانوتکنولوژی ، شیوه های جدید حکمرانی ، شبکه سازی و اعمال قدرت و اختیار را به همراه دارد. با تمرکز بر دانشمندان جنوب جهانی ، این متن گفتارها ، تخیلات و مادیات مربوط به فناوری نانو را هنگام گردش و تعامل در شبکه های دانش حاکمیت در بر می گیرد. محققان به جای انطباق اقدامات خود با سازوکارهای حاکمیت موجود و سیاست های علمی ، فناوری و نوآوری ، از تصاویر فناوری نانو برای ایجاد انگیزه های نمادین و مادی جدید استفاده می کنند ، بنابراین حاکمیت آن را شکل می دهند. این کتاب با ردیابی عدم تقارن همیشه در حال تغییر دانش و قدرت ، بینش جدیدی در مورد پویایی شبکه های دانش ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Nanotechnology, Governance, and Knowledge Networks in the Global South :