خرید کتاب Native Cultural Competency in Mainstream Schooling : "Outsider" Teachers with Insider Knowledge

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل عمیقی از مسائل آموزشی بومیان آمریکا در شمال شرقی را ارائه می دهد و بر آموزش و آموزش معلمانی که تجربه و نیازهای بسیاری از دانش آموزان بومی را که در مدارس شهرهای مرزی تحصیل می کنند ، نشان می دهد. ویلیامز و کول در یافته های مطالعه مربوط به اقدام مشارکتی که به بررسی موانع موفقیت دانش آموزان بومی آمریکا در آموزش عادی در طی روند ایجاد و اجرای برنامه آموزش معلمان مهارت های فرهنگی بومی برای معلمان کلاس پرداخت ، پرداختند. آنها تحول روابط و تعاملات بین فرهنگی را در متن متنوعی از مدارس مستند می كنند و هدف آنها معرفی تغییرات عینی در تجارب مدرسه و نتایج آموزشی برای دانش آموزان بومی آمریكا از طریق تقویت رشد مهارت های فرهنگی معلمان غیر بومی است.

[ad_2]

کتاب Native Cultural Competency in Mainstream Schooling : "Outsider" Teachers with Insider Knowledge