خرید کتاب Negotiating the Boundaries of Belonging : The Intricacies of Naturalisation in Germany

[ad_1]

نیلز ویتت به بررسی استراتژی های بزگ زدایی از مهاجران ترک می پردازد و دلایل قانونی و نمادین آنها را برای طبیعی سازی بررسی می کند. با استفاده از روش های مختلف و داده های منحصر به فرد ، نویسنده نشان می دهد که اگر به آنها اجازه داده شود تابعیت قدیمی خود را حفظ کنند و اگر آنها به عنوان اعضای نمادین جامعه آلمان شناخته شوند ، تمایل مهاجران به طبیعت بیشتر خواهد شد. اعضای اقلیت به عنوان اقامت دائم از حقوق گسترده ای برخوردار هستند و بسیاری از آنها حق داشتن تابعیت آلمان را دارند. با این حال ، آنها اغلب طرد نمادین را تجربه می کنند ، و این عضویت نمادین را دلیل نادر طبیعی شدن می دانند.

[ad_2]

کتاب Negotiating the Boundaries of Belonging : The Intricacies of Naturalisation in Germany