خرید کتاب Neuropsychological Assessments of Dementia in Down Syndrome and Intellectual Disabilities :

[ad_1]

این کتاب اقدامات مهم عصب روانشناختی را که در حال حاضر در ارزیابی زوال عقل توسط پزشکان و محققان برجسته مرتبط با آزمایش استفاده می شود ، مرور می کند ، و راهنمایی عملی در مورد هر آزمایش همراه با تجزیه و تحلیل محدودیت های آن را ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Neuropsychological Assessments of Dementia in Down Syndrome and Intellectual Disabilities :