خرید کتاب Non-Dissipative Effects in Nonequilibrium Systems :

[ad_1]

این کتاب به معرفی و بحث در مورد هر دو جنبه اساسی و قابل اندازه گیری کاربردهای مقادیر جنبشی متقارن در طول زمان می پردازد ، و ویژگی هایی را تشکیل می دهد که شاخه غیر پراکنده فیزیک غیر تعادل را تشکیل می دهد. متون استاندارد مکانیک آماری. این کتاب در سطح مقدماتی مطالب جدیدی را ارائه می دهد که از خط سنتی گسترش ترمودینامیک استاندارد به حوزه غیرقابل برگشت پیروی نمی کند و نشان می دهد که اگر چه اتلاف ثابت در اصل معادل عدم تعادل ثابت و همه جا در پدیده های پیچیده است ، اما عدم تعادل تنها تعیین نمی شود از بخش زمان و عدم تقارن ملاحظات آنتروپی انرژی. گرچه این تعجب آور نیست ، این کتاب یادآوری های ساده و به موقع از نقش جنبه های متقارن و جنبشی در طول زمان در ساخت مکانیک آماری عدم تعادل را ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Non-Dissipative Effects in Nonequilibrium Systems :