خرید کتاب Non-State Armed Actors in the Middle East : Geopolitics, Ideology, and Strategy

[ad_1]

این جلد ماهیت و نقشهای متغیر گروههای مسلح غیر دولتی را در خاورمیانه با تمرکز ویژه بر گروههای کرد ، شیعه و دولت اسلامی بررسی می کند. برای درک ماهیت تحول در فضای ژئوپلیتیک خاورمیانه ، بینش تجربی و تحلیلی جدیدی در مورد تأثیر سه بازیگر برجسته ، یعنی شبه نظامیان داعش ، YPG و شیعه ارائه می دهد. با تجزیه و تحلیل متمایز و چند وجهی خود ، بینش جدیدی در مورد تغییر خطوط حاکمیت ، ژئوپلیتیک و ایدئولوژی ، به ویژه پس از قیام های عرب ارائه می دهد. به طور کلی ، این جلد به مطالعه ژئوپلیتیک خشونت آمیز ، مطالعات حیاتی درباره امنیت و روابط بین الملل ، به ویژه با بررسی ایدئولوژی ها و استراتژی های بازیگران مسلح غیر دولتی جدید کمک می کند.

[ad_2]

کتاب Non-State Armed Actors in the Middle East : Geopolitics, Ideology, and Strategy