خرید کتاب Organic Public Engagement : How Ecological Thinking Transforms Public Engagement with Science

[ad_1]

این کتاب روش های ارگانیک تعامل عمومی مبتنی بر تفکر اکولوژیکی را ترویج می کند. نویسندگان از ادبیات غنی چند رشته ای در مورد تفکر اکولوژیکی و تحقیقات از ارتباط عمومی با رویدادهای علمی برگزار شده در سال های اخیر در ایالات متحده استفاده می کنند. از طریق این ترکیب نظریه اکولوژیک و مطالعات موردی ، این کتاب هم بنیان مفهومی و هم کاربردهای عملی اثبات شده مشارکت عمومی مبتنی بر تفکر اکولوژیکی را ارائه می دهد. این یک روش موثر و کارآمد برای انجام مأموریت های خود در اختیار دانش پژوهان تعامل است ، در حالی که برای مطالعه مخاطبان واقعی یک روش مناسب تر از نظر محیط زیست ایجاد می کند.

[ad_2]

کتاب Organic Public Engagement : How Ecological Thinking Transforms Public Engagement with Science