خرید کتاب Organizational Behaviour and Human Resource Management : A Guide to a Specialized MBA Course

[ad_1]

این کتاب بر منابع انسانی استراتژیک و عملیاتی متمرکز است و برنامه اصلی درسی را که معمولاً در یک برنامه MBA متخصص رفتار سازمان و مدیریت منابع انسانی ارائه می شود ، به خواننده ارائه می دهد. مباحث ارائه شده را می توان در انواع موقعیت های تجاری واقعی استفاده کرد. هدف این کتاب کمک به رشد و توسعه افراد در یک اقتصاد رقابتی و جهانی با پوشش آخرین تحولات در زمینه مدیریت منابع انسانی است. این کتاب شیوه ها و نظریه های ابتکاری و همچنین سیاست ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی فعلی را شرح می دهد.

[ad_2]

کتاب Organizational Behaviour and Human Resource Management : A Guide to a Specialized MBA Course