خرید کتاب Politics and Bureaucracy in the Norwegian Welfare State : An Anthropological Approach

[ad_1]

این کتاب با هدف تبیین ظهور دولت رفاهی نروژی و تا حدی اسکاندیناوی از نظر تاریخی و مردم شناسی است. هالوارد ویکه استدلال می کند که اشکال خاصی از بسیج سیاسی مردمی کمک زیادی به آنچه او “دولت با شدت کم” می نامد ، نظمی سیاسی است که در آن نهادهای غیرمتمرکز محدود کردن نیروهای متمرکز را ممکن می سازند. اگرچه ادبیات بین المللی وسیعی در مورد کشورهای رفاهی اسکاندیناوی وجود دارد ، اما آگاهی از چگونگی انطباق این کشورها در زمینه های محلی محدود است. رویکرد ویک مبتنی بر یک عمل مردم نگاری است که می تواند برچسب “نهادهای داخل و خارج” را داشته باشد. این کار براساس کار مردم نگاری در مجامع شهرداری ، بوروکراسی های محلی ، احزاب سیاسی ، سازمان های داوطلبانه و تنظیمات غیررسمی مختلف است.

[ad_2]

کتاب Politics and Bureaucracy in the Norwegian Welfare State : An Anthropological Approach