خرید کتاب Private Politics and Peasant Mobilization : Mining in Peru

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی تأثیر استراتژی های مختلف حاکمیت شرکتی بر روی بسیج جامعه و میزان نفوذ در هنگام مواجه شدن جمعیت یک منطقه با ورود صنعت استخراج می پردازد. با استفاده از تحقیقات مردم نگاری در زمینه استخراج معادن پرو ، نویسنده مجموعه ای از روابط را توصیف می کند که با تقابل ، حمایت ، حمایت از لشکرکشی و همکاری استراتژیک مشخص می شود. گوستافسون با ارائه شرح مفصلی از اقدامات خرد و نشان دادن نحوه تفسیر این فرآیندها توسط گروههای مختلف ، درک صحیحی از چندین لایه و عملکرد غیررسمی قدرت بین شرکتهای فراملی و جوامع محلی را ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Private Politics and Peasant Mobilization : Mining in Peru