خرید کتاب Proceedings of Workshops and Posters at the 13th International Conference on Spatial Information Theory (COSIT 2017) :

[ad_1]

این کتاب مقالات مربوط به کارگاه ها و پوسترها را در سیزدهمین کنفرانس بین المللی نظریه اطلاعات فضایی (COSIT 2017) ارائه می دهد ، که به تمام جنبه های فضا و محیط های فضایی به عنوان تجربه ، نمایش و پردازش توسط انسان ، سایر حیوانات و عوامل مصنوعی می پردازد. مقالات و پوسترهای کارگاه در حال تکمیل مقالات کنفرانس اصلی ، موضوعات یا چالش های تحقیقات تخصصی در تئوری اطلاعات مکانی و موضوعات نزدیک به هم را بررسی می کنند ، از جمله پیشرفت در مفهوم سازی حوزه های خاص زمان فضایی و کاربردهای مختلف اطلاعات مکانی و رعد و برق.

[ad_2]

کتاب Proceedings of Workshops and Posters at the 13th International Conference on Spatial Information Theory (COSIT 2017) :