خرید کتاب Psychologized Language in Education : Denaturalizing a Regime of Truth

[ad_1]

این کتاب به چگونگی تسلط زبان روانشناسی بر آموزش و مدرسه می پردازد. نویسندگان با استفاده از یک لنز انتقادی بر برخی از ساختارهای اصلی آموزش ، مانند ذهن ، خود ، هویت ، احساسات ، هوش هیجانی ، انگیزه ، فرهنگ ، زبان و معنی و پایه گذاری آنها در سخنرانی های روانشناختی ، روش های احتمالی غلبه بر این سخنرانی های روانشناختی و عواقب آنها را برطرف کنید. این کتاب خوانندگان را دعوت می کند تا برای درک فعال تر و اجتماعی تر از آموزش ، از مفهوم سازی های ثابت و اصلاح شده دور شوند.

[ad_2]

کتاب Psychologized Language in Education : Denaturalizing a Regime of Truth