خرید کتاب Pythonic Geodynamics : Implementations for Fast Computing

[ad_1]

این کتاب برای دانشجویان و محققان جوانی است که می خواهند بیاموزند چگونه از مدل سازی عددی برای حل مسائل ژئودینامیکی استفاده کنند. خوانندگان با هدف استفاده آسان و خودآموز ، فقط به یک پیش زمینه اساسی در محاسبات نیاز دارند تا به بیشتر مطالب نزدیک شوند. دشواری کتاب ، از طریق چهار قسمت مشخص ، به تدریج افزایش می یابد. اولین مقدمه ای در مورد تکنیک های پایتون است که برای تجسم و انجام محاسبات برداری مورد نیاز است. مورد دوم مروری است بر چند نمونه از مکانیک کلاسیک با مثالهایی از کتابهای مقدماتی فیزیک. قسمت سوم شرح مفصلی از نحوه نوشتن لاگرانژی ، ائولریان و ذرات در کدهای سلول برای حل مشکلات مکانیک پیوسته خطی و غیرخطی است. سرانجام ، آخرین مورد با تکنیک های پیشرفته مانند کدهای درخت ، عناصر مرزی سروکار دارد و کاربردهای مختلف ژئودینامیک را نشان می دهد. كل كتاب حول مثالهای متعددی در پایتون تنظیم شده است ، با هدف تشویق خواننده به یادگیری با آزمایش و آزمایش ، نه با تئوری.

[ad_2]

کتاب Pythonic Geodynamics : Implementations for Fast Computing