خرید کتاب Re-Formation der Reformation

[ad_1]

متون Hinderk M. Emrich در اینجا جمع آوری شده است – تأملاتی در مورد ایمان یک پزشک و روانپزشک با پیشینه فلسفی و ادبی – نشان دهنده میراث وی است. امریچ به خوانندگان متعهد به ایمان ، اما همچنین تردید آمیز ، امکان دیدگاه متفاوت را از طریق “یقینات کمتر خدا در مورد مسیحیت” نشان می دهد. امریش غیر جزمی و عمیقاً انسانی ، گفتگوهایی با كیركگارد ، مارتین بوبر ، ریلكه و كافكا دارد و بدین ترتیب راهی از “هیستری به عنوان یك نوع زندگی” به “الهیات آزادی” نشان می دهد.

[ad_2]

کتاب Re-Formation der Reformation