خرید کتاب Recycling of Industrial Effluents

[ad_1]

افزایش جمعیت منجر به صنعتی شدن سریع شده است ، بنابراین منجر به آلودگی در تمام سطوح می شود. با توجه به اینکه صنایع از انواع مختلف ، انواع پساب های خود را در منابع مختلف آب تخلیه می کنند ، قبل از تخلیه آنها در این منابع ، دائماً به بازیافت این پساب ها نیاز بوده است. این کتاب در تلاش است تا هر جنبه از بازیافت پساب صنعتی را به خوانندگان خود ارائه دهد. کل این کتاب از اصول اولیه تا انواع مختلف تکنیک های بازیافت اطلاعات کافی را ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Recycling of Industrial Effluents