خرید کتاب Redesigning English

[ad_1]

این نسخه کاملاً به روز شده از طراحی مجدد انگلیسی ، کاربردهای ابتکاری انگلیسی از نسخه های خطی ابتدایی تا ادبیات پسااستعماری ، نوشتن خلاق و تحولات در رسانه های جدید را بررسی می کند. با تمرکز بر چگونگی تغییر زبان انگلیسی در سطح جهانی خود و ادامه آن ، تأکید شدیدی بر اشکال بصری زبان و ارتباطات و مسائل هویت و سیاست وجود دارد. فصل های جدید این نسخه شامل: چه چیزی باعث هنر انگلیسی می شود؟ زبانی برای آه کشیدن ، نسخه های خطی انگلیسی: ظهور یک هویت بصری ، انگلیسی در جهانی جهانی شده.

[ad_2]

کتاب Redesigning English