خرید کتاب Redesigning Learning for Greater Social Impact : Taylor’s 9th Teaching and Learning Conference 2016 Proceedings

[ad_1]

این مقالات کنفرانس طراحی مداخلات آموزشی و فرهنگهای یادگیری ، گنجاندن حمایت اجتماعی-عاطفی در تدریس و سیاستگذاری ، تبدیل فناوری برای حمایت از ساختار اجتماعی م ofسسات ما و اعتقادات به وجود آمده در مورد یادگیری. آنها چالشهای پیچیده استفاده از یادگیری اجتماعی در آموزش و پرورش و م higherسسات آموزش عالی را برای ترویج درک و بینش بیشتر روشن می کنند ، در حالی که از مشکلات معرفی مفهوم “طراحی مجدد یادگیری” نیز جلوگیری می کنند. کنفرانس آموزش و یادگیری تیلور از سال 2006 در دانشگاه تیلور مالزی برگزار می شود.

[ad_2]

کتاب Redesigning Learning for Greater Social Impact : Taylor’s 9th Teaching and Learning Conference 2016 Proceedings