خرید کتاب Rediscovering the Spirit : From Political Brokenness to Spiritual Wholeness

[ad_1]

وقتی اوضاع در حال خراب شدن است چگونه با هم جمع می شویم؟ وقتی با ناآرامی های سیاسی ، همه گیری جهانی ، ناآرامی های مدنی و سرگردانی معنوی روبرو هستیم ، بهترین راه پیش رو چیست؟ کشف مجدد روح ، کاوش در اصول معنوی حیاتی است که ما باید آنها را درک کنیم و در واقعیت اجتماعی فعلی خود بپذیریم. این کتاب بر ماهیت جنبش باطنی و چگونگی رفع موانع اجتماعی کنونی است که موجب تفرقه و بیگانگی عمیق می شود. ما می توانیم به طور کامل و هماهنگ دور هم جمع شویم و زندگی معنوی خود را از طریق مرکزیت ، قاب بندی ، تمرین و یادگیری نحوه زندگی با دیگران دوباره کشف و فعال کنیم.

[ad_2]

کتاب Rediscovering the Spirit : From Political Brokenness to Spiritual Wholeness