خرید کتاب Reflex : Reflections, Poems and Other Stories

[ad_1]

Reflex مجموعه ای از بازتاب ها ، شعرها و داستان ها از موضوعات مختلف است. هیچ نظم و کنسرتی وجود ندارد ، فقط چشمک می زند ، بازتاب ایده هایی است که در مقاله مجسم شده است. کلمه انعکاس ریشه در کلمه انعکاس دارد ، و به همین دلیل من آن عنوان را برای این کتاب انتخاب کردم ، زیرا هر انعکاس چیزی نیست جز برجسته سازی ذهن جهانی در هر ذهن. هیچ واقعیتی کلی وجود ندارد که توسط یک انسان بیان شود ، فقط حقایق جزئی است ، فقط بازتاب های جهان بزرگ ایده ها است. من امیدوارم و امیدوارم که این تأملات ، این نکات برجسته ، بتواند خوانندگان را سرگرم کند و آنها را در انبوهی از موضوعات بحث شده در اینجا منعکس کند.

[ad_2]

کتاب Reflex : Reflections, Poems and Other Stories