خرید کتاب Réforme des finances publiques au Mali : approche comparée avec l'expérience française

[ad_1]

مالی برای سالها در حال اصلاح سیستم مدیریت مالی عمومی (PFM) خود بوده است. پس از بیش از یک دهه اجرای چارچوب هماهنگ برای امور مالی عمومی ، نتایج به دست آمده متفاوت است و اصلاحات هنوز با چالش های متعددی روبرو است. بنابراین ، مالی متعهد است که ابزارهای عمومی جدید مدیریت جدید (NPM) را به کار گیرد. برای ادغام کامل منطق NPM ، برخی از مقررات شایسته تجدید نظر هستند. با وجود نقاط ضعف ، تجربه فرانسوی از نظر آموخته ها فرصت هایی را برای مالی فراهم می کند. به همین دلیل توصیه هایی ارائه شده است.

[ad_2]

کتاب Réforme des finances publiques au Mali : approche comparée avec l'expérience française