خرید کتاب Réformes éducatives en Guinée sous Sékou Touré : A la recherche d'une troisième voie entre orthodoxie et révolution

[ad_1]

حدود پانزده اصلاحات آموزشی در جمهوری اول گینه آغاز شد. در جریان این اصلاحات ، آموزش و پرورش خود را در مرکز مبارزات سیاسی بین گروههای مختلف علاقه مند قرار داد. تغییرات شدید ، بازسازی مداوم ساختارها و تجدید مداوم سبک های رهبری منجر به بی نظمی نسبی سیستم و احساس ناامنی نهادی شده است. امروزه برای بررسی نتایج به منظور شناسایی نیازهایی که به اندازه کافی برآورده نشده اند ، نیاز به یک بازنگری عمیق در جهت گشودگی بیشتر علمی ، سیاست های آموزشی کمتر و نظرسنجی های درون گرا وجود دارد. بر این اساس است که می توانیم ساختارها و برنامه های آموزشی کشور را به طرزی سودمند بازسازی کنیم.

[ad_2]

کتاب Réformes éducatives en Guinée sous Sékou Touré : A la recherche d'une troisième voie entre orthodoxie et révolution