خرید کتاب Reforming Marine and Commercial Insurance Law

[ad_1]

با اصلاح وثیقه ، نهایت حسن نیت و منافع قابل بیمه در حال انجام ، اصلاح قانون بیمه تجارت دریایی و تجزیه و تحلیل به موقع و اساسی این زمینه در حال تحول در قانون بیمه دریایی را ارائه می دهد. کل صنعت بیمه در حال مشاهده و مشارکت در روند اصلاحات است و این علاقه گسترده در تنوع بالاترین کیفیت کمک به این کتاب منعکس شده است. این کتاب پیامدهای حقوقی و عملی پیشنهادها در قراردادهای بیمه تجاری و دریایی را ارزیابی می کند. مشارکت کنندگان ، از عمل حقوقی ، بخش بیمه ، دادگستری و دانشگاه ، به انتقاد درباره پیشنهادات نظر می دهند و در مورد امکان سنجی و آینده روند اصلاح بحث می کنند.

[ad_2]

کتاب Reforming Marine and Commercial Insurance Law