خرید کتاب Réfugiés : l'hébergement chez des particuliers : Des liens qui rendent libres ?

[ad_1]

در سال های اخیر با هجوم مهاجران و کمبود محل اسکان ، مردم تصمیم گرفته اند درهای خود را باز کنند. این انجمن ها به تدریج سعی کرده اند از این نوع اصلی استقبال از افراد با زور از ریشه کنده ، که اغلب بسیار آسیب پذیر هستند ، چارچوب و پشتیبانی کنند ، در حالی که مقامات دولتی سعی در شکل گیری این اقدامات همبستگی دارند. این مقاله به اسکان پناهندگان با افراد در فرانسه می پردازد.

[ad_2]

کتاب Réfugiés : l'hébergement chez des particuliers : Des liens qui rendent libres ?