خرید کتاب Regard sociologique sur la presse people : Dispositifs photographiques et logique du commérage

[ad_1]

این تحقیق سوال از محتوای مطبوعات مشهور را مطرح می کند. فراتر از اخبار مشاهیر که می دانیم اغلب صفحات آن را اشغال می کند ، مطبوعات سلبریتی ها واقعاً چه چیزهایی را به ما می آموزند؟ برای پاسخ به این س ،ال ، نویسنده شرط بندی روش شناختی را اتكا به مبانی مستند برای ساختن جامعه شناسی می داند. در اینجا ، Closer ، Paris Match ، Gala ، Point de Vue و Ici Paris: این است که می توانیم با پیمایش مستقیم در ده ها صفحه از یک نمونه از 30 مجله ، موضوعاتی را که مکان اصلی را اشغال می کنند ، توصیف کنیم. فرصتی برای روشن کردن بعد هنجاری مقالاتی که این مطبوعات را سیراب می کنند و علاوه بر این ، به تشریح اصل و نقشه های یک منطق اجتماعی: شایعات.

[ad_2]

کتاب Regard sociologique sur la presse people : Dispositifs photographiques et logique du commérage