خرید کتاب Regards sur le monde sibérien : Textes réunis et présentés par Christian Malet

[ad_1]

سیبری یک سرزمین آزمایشی برای بسیاری از مردم است که زبانهای آنها نشان دهنده حداقل چهار خانواده اصلی زبان نیست. سیبری چند برابر است ، تا حدی که صحبت کردن در آن به صورت جمع وسوسه انگیز است. همچنین مراجع متقابل زیادی وجود دارد که توسط متخصصانی از رشته های مختلف ، متخصصان قوم شناسی ، زراعت شناسان ، پزشکان ، خاطرات متناوب ، حکایات و مقالات علمی انجام می شود. تصویر سیبری پایدار و متغیر پدیدار می شود.

[ad_2]

کتاب Regards sur le monde sibérien : Textes réunis et présentés par Christian Malet