خرید کتاب Regions and Development : Politics, Security and Economics

[ad_1]

در کنفرانس EADI 1996 ، مقالاتی که در کارگاه تجارت و سیاست تجارت جهانی ارائه شد ، روندهای جدید منطقه گرایی را از دیدگاه های مختلف برای نهادهای مختلف بررسی کردند. آنها تأثیرات مناطق ، پیامدهای آنها در سیاست و عملکرد در کشورهای در حال توسعه و نهادهای اقتصادی بین المللی را در نظر گرفتند و سعی کردند آنها را از نظر تئوری اقتصادی و سیاسی تفسیر کنند.

[ad_2]

کتاب Regions and Development : Politics, Security and Economics