خرید کتاب Relations Afrique-France : les gâchis français : Plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France

[ad_1]

این کار فراخوانی برای تغییر در سیاست های آفریقایی فرانسه است ، زیرا این سیاست ها از زمان ظهور جمهوری پنجم در زمان ژنرال دوگل انجام شده است. کشورهای آفریقایی منطقه فرانسوی زبان ، با وجود استقلال تقریباً 60 ساله ، هنوز به استعمارگر سابق خود وابسته هستند که دائماً قوانین خود را به نفع کلانشهر استعمار سابق به آنها دیکته می کند.

[ad_2]

کتاب Relations Afrique-France : les gâchis français : Plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France