خرید کتاب Relationslips : Life Together in a Falling-Apart World

[ad_1]

زندگی در ارتباط مداوم و در ارتباط با دیگران زندگی می شود. اما چه اتفاقی می افتد که این روابط دچار سرخوردگی ، بخشش و آشتی شود؟ لینک ها: زندگی مشترک در جهانی در حال فروپاشی ، تصورات رایج بسیاری را در مورد چگونگی مدیریت روابط سالم و آنچه خداوند در مورد زندگی صالح در یک دنیای نابسامان می گوید ، به چالش می کشد. آیا باید به راحتی بگذاریم زمان همه زخم ها را درمان کند یا اینکه هرگز عصبانی از یکدیگر بخوابیم؟ اگر ما در بخشیدن دیگران دشوار باشیم ، آیا هرگز مورد بخشش خداوند قرار خواهیم گرفت؟ با داشتن صراحت ، شوخ طبعی و حکایت های شخصی ، توصیه های عملی برای ترمیم روابط از هم گسیخته و درک صحیح از تعامل سالم مبتنی بر کتاب مقدس ، کتاب «کتاب ارتباطات» کتابی است که در دوران ما بسیار مورد نیاز است.

[ad_2]

کتاب Relationslips : Life Together in a Falling-Apart World