خرید کتاب Relaxation et bien-être en classe : Vers de nouvelles formes de médiation

[ad_1]

پیشرفت در درک مکانیسم مغز به ما آموخته است که چگونه می توان با ارائه کیفیت زندگی دانش آموزان که مدرسه تاکنون از آن چشم پوشی کرده است ، یادگیری را لذت بخش تر کنیم. جهان در حال تغییر است ، دنیای مدرسه باید تغییر کند: بسیاری از کودکان وقتی دیگران نتوانند بیش از محتوای تکراری ادغام شوند خسته می شوند. امروزه می توان عملکرد احساسی و مغزی را برای علاقه به حساب آورد و باعث موفقیت بیشتر افراد شد.

[ad_2]

کتاب Relaxation et bien-être en classe : Vers de nouvelles formes de médiation