خرید کتاب Relevanz eines Businessplanes zur erfolgreichen Gründung eines Startup-Unternehmens

[ad_1]

پایان نامه 2018 در گروه اقتصاد بازرگانی – حاکمیت شرکتی ، مدیریت ، سازمان ، درجه: 1.7 ، دانشگاه علوم کاربردی ارفورت ، زبان: آلمانی ، چکیده: این کار به موضوع مربوط به یک طرح تجاری برای استقرار موفقیت آمیز یک شرکت نوپا می پردازد. به منظور تجزیه و تحلیل نیاز ، اصطلاحاتی در ابتدا تعریف شده اند که ارتباط مستقیمی با تأسیس شرکت و ایجاد یک طرح تجاری دارند. وظایف و همچنین گیرندگان داخلی و خارجی یک طرح تجاری سپس با جزئیات بیشتری بررسی می شوند ، قبل از اینکه در قسمت اصلی ، جداگانه فصل های برنامه کسب و کار مورد بحث قرار گیرد. برای این منظور ، اینها تحت بررسی کامل قرار می گیرند. در زمینه این کار ، امکان تجزیه و تحلیل عمیق همه حقایقی که شرکت های نوپا هنگام بررسی یک شرکت نوپا نیاز به تجدید نظر دارند ، وجود ندارد. به همین دلیل ، در بعضی جاها فقط دیدگاه های مختصری از کامل بودن و درک ارائه می شود و به ادبیات عمیق تر اشاره می شود. در فصل پنجم ، ارتباط عملی یک طرح تجاری براساس وضعیت فعلی تحقیقات کارآفرینی بحث شده است. ابتدا دو جایگزین برای طرح تجاری در فصل بعدی ارائه شده است که بخصوص در زمینه شرکتهای نوپا بطور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرند. سرانجام ، یک نتیجه گیری شخصی و نگاه به آینده وجود دارد.

[ad_2]

کتاب Relevanz eines Businessplanes zur erfolgreichen Gründung eines Startup-Unternehmens