خرید کتاب Reliability Analysis of Power Systems with Variable Renewable Resources

[ad_1]

پایان نامه / رساله دکتری سال 2020 در موضوع مهندسی – مهندسی انرژی ، دانشگاه قاهره ، زبان: انگلیسی ، چکیده: این پایان نامه تجزیه و تحلیل جامعی از قابلیت اطمینان ، در دسترس بودن و پایداری (RAM) سیستم های انرژی تجدیدپذیر متغیر (VRE) را ارائه می دهد. سه مفهوم عملیاتی سیستم های تبدیل انرژی باد (WECS) بر اساس محدوده سرعت قابل قبول ژنراتورها در نظر گرفته شده است ، در حالی که هفت طرح عملی سیستم های متصل به شبکه در مقیاس بزرگ برای سیستم های خورشیدی-فتوولتائیک در نظر گرفته شده است. تجزیه و تحلیل دقیق RAM هر سیستم مرتبط با هر مفهوم عملیاتی برای WECS و هر طرح سیستم های PV با شروع از سطح زیر گروه تا سطح زیر سیستم و سپس به سیستم کلی ارائه شده است. این پایان نامه با هدف توصیف روش تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان ، در دسترس بودن و نگهداری سیستم های قابل ترمیم و غیر قابل تعمیر با استفاده از PDF نمایی است. همچنین هدف آن کشف روش بهبود در دسترس بودن این سیستم ها با مدیریت تلاش با استفاده از معیارهای اهمیت در دسترس بودن هر زیر مجموعه است. این تحلیل همچنین برای بررسی اهمیت زیرگروه ها یا زیر سیستم های سیستم به منظور بهبود مستمر استفاده خواهد شد. با انجام این کار ، این رساله همچنین به بررسی در دسترس بودن کلی سیستم نیز می پردازد. این تجزیه و تحلیل ابزاری مناسب برای کمک به شناسایی زیر سیستم های حیاتی یا زیر مجموعه های سیستم است که برای بهبود نیاز به توجه بیشتری دارند.

[ad_2]

کتاب Reliability Analysis of Power Systems with Variable Renewable Resources