خرید کتاب Remaking America : Public Memory, Commemoration, and Patriotism in the Twentieth Century

[ad_1]

در یک تحقیق جذاب از وقایع عمومی از ساخت بنای یادبود جانبازان ویتنام تا نمایشگاه های جامعه قومی تا جشن های پیشگامان ، جان بودنار داستان ها ، ایده ها و نمادهای مربوط به بزرگداشت های آمریکایی ها در قرن گذشته را کاوش می کند. او معتقد است ، چنین اشکال آگاهی تاریخی لزوماً گذشته را حفظ نمی کند ، بلکه به موضوعات جدی سیاسی در زمان حال می پردازد.

[ad_2]

کتاب Remaking America : Public Memory, Commemoration, and Patriotism in the Twentieth Century