خرید کتاب Remapping Emergent Islam : Texts, Social Settings, and Ideological Trajectories

[ad_1]

این حجم جمعی چند رشته ای بحث دانشگاهی را درباره ریشه های اسلام پیش می برد. این مقاله به طور همزمان بر سه حوزه متمرکز است: متون ، زمینه های اجتماعی و تحولات ایدئولوژیکی مربوط به مطالعه اسلام اولیه ، و بیان اخیر را به معنای وسیع ترین معنای ممکن خود دارد. تقاطع این حوزه ها برای دستیابی به تصویری واضح از پدیده های همزمان که در مجموع هم به ظهور تدریجی یک هویت جدید مذهبی و هم به مرزبندی تدریجی مرزهای مبهم آن کمک می کند ، باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

[ad_2]

کتاب Remapping Emergent Islam : Texts, Social Settings, and Ideological Trajectories