خرید کتاب Remerciez Dieu pour ses anges qui vous protègent

[ad_1]

اگر می خواستید به عیسی نزدیک باشید اگر می توانستید حضور خدا را احساس کنید اگر می توانستید عمق عشق او را احساس کنید و نیکی ابدی او را تشخیص دهید … شما شروع به درک این می کنید که چقدر در نظر خداوند ارزشمند هستید خدا همیشه برای آن است تو هر شرایطی که باشی ، او همیشه در کنار تو خواهد بود تا تو را با یک عشق ابدی دوست بدارد.

[ad_2]

کتاب Remerciez Dieu pour ses anges qui vous protègent