خرید کتاب Remixed and Reimagined : Innovations in Religion, Spirituality, and (Inter)Faith in Higher Education

[ad_1]

بازسازی شده و دوباره تصور شده: نوآوری در دین ، ​​معنویت و ایمان (بین) در آموزش عالی کتاب جدید تجدیدنظر شده ای است که خوانندگان را به تجدید نظر و بررسی مجدد الگوهای سنتی دعوت می کند که در آن تنظیمات دین ، ​​معنویت و آیین های دینی (CSR) مربوط به آموزش عالی و دانشجو امور این جلد چارچوب های نظری جدیدی را معرفی می کند که مطالعه CSR را غنی و احیا می کند و آن را پویاتر ، فراگیرتر و بالاتر از همه ابتکاری می کند. این چارچوب با تعهد به عدالت اجتماعی و مقطعی بودن ، در حالی که محوریت روایت های حاشیه نشین مذهبی است ، ارائه می شود. متن به دو واحد تقسیم شده است. واحد اول چارچوب های جدید و جدیدی را برای تحلیل و تفسیر CSR در آموزش عالی و امور دانشجویان بررسی می کند. واحد دوم چارچوبهای مختلف نظری را به کار می گیرد و صدای اغلب حاشیه ای اقلیت های مذهبی را برجسته می کند. در پایان این کتاب با دعوت از محققان برای شروع کاوش در افق های جدید پیشنهاد شده در مطالعه CSR در آموزش عالی و امور دانشجویی به پایان می رسد. این متن برای سمینارهای سطح کالج در آموزش عالی و برنامه های تجاری دانشجویی مناسب است. همچنین برای محققان و محققان منبعی بسیار ارزشمند است.

[ad_2]

کتاب Remixed and Reimagined : Innovations in Religion, Spirituality, and (Inter)Faith in Higher Education