خرید کتاب Remorse : A Christian Perspective

[ad_1]

اگرچه کلیسای مسیحی الهیات پشیمانی نسبت به خدا در مورد گناه به خوبی توسعه یافته است ، اما توجه چندانی به پیامدهای بین فردی پشیمانی افراد هنگام اشتباه در یکدیگر نکرده است. از قرن نوزدهم ، روانشناسان ، مردم شناسان ، فیلسوفان ، کارشناسان اخلاق ، دانشمندان و حقوقدانان کارهای مهمی را انجام داده اند که برای چگونگی تفکر متکلمان در مورد پشیمانی تأثیراتی دارد. این کتاب از اسناد کتاب مقدس در زمینه های باستانی و بینش دانشمندان معاصر برای ارائه سهم جدید و مشخص مسیحی در درک پشیمانی استفاده می کند.

[ad_2]

کتاب Remorse : A Christian Perspective