خرید کتاب Rencontres religieuses : Entre coexistence et cohabitation

[ad_1]

از آغاز قرن بیست و یکم ، رویدادهای مختلف جایگاه اعمال و نهادهای مذهبی را در جوامع دموکراتیک زیر سوال برده اند. این کار مفاهیم سکولاریسم و ​​دین ، ​​رابطه آنها با نهادهای سیاسی یا معنوی از قرون وسطی را زیر سال می برد. مفهوم همزیستی و همزیستی نیز مورد بحث قرار می گیرد ، توجه ویژه ای به مباحث و زمینه هایی که این برخوردها را ممکن می سازند یا برعکس ، مقایسه ها را برمی انگیزد.

[ad_2]

کتاب Rencontres religieuses : Entre coexistence et cohabitation