خرید کتاب René Guénon et le guénonisme : Enjeux et questionnements

[ad_1]

“چهره طبقه بندی نشده تاریخ روشنفکری قرن بیستم” ، رنه گنون به طور گسترده ای در مورد متافیزیک ، نمادگرایی ، باطنی گرایی و دنیای مدرن نوشت. او بر بسیاری از نویسندگان مانند آرتو ، برتون ، کوئنو یا حتی میرچا الیاد و سیمون ویل تأثیر گذاشته است. متونی که ژان بورلا به گئون اختصاص داده است ، به استثنای آنچه قبلاً منتشر شده است ، در اینجا جمع آوری شده است. نوشتار آنها بیش از نیم قرن طول کشید و منعکس کننده تحول فکری بود که به نوعی از اندیشه استاد دور شد. این فاصله نه مربوط به همه آموزه های متافیزیکی توضیح داده شده توسط گنون و نه سهم عمده وی در درک نمادگرایی جهانی و انتقاد از جهان مدرن است. از سوی دیگر ، به نظر می رسد امروزه برداشت او از آغاز و باطنی گرایی با حقیقت و ویژگی مسیحیت ناسازگار است.

[ad_2]

کتاب René Guénon et le guénonisme : Enjeux et questionnements