خرید کتاب Repenser la relation homme-animal : Généalogie et perspectives

[ad_1]

این اثر ، که بر روی مسئله میان رشته ای از برخورد بین حیوانات انسانی و غیر انسانی متمرکز است ، به دنبال ایجاد پلی بین جریان های مختلف مطالعات حیوانی است. محققان علوم انسانی و طبیعی ، مراحل اصلی تاریخی ، سیاسی و فلسفی را زیر س questionال می برند که روابط ما از قرون وسطی با حیوانات غیرانسانی را مشخص کرده است. این جلد قصد دارد تا لحظات گسیختگی و نقش برخی از پیش سازهای انقلاب حیوانات را روشن کند. همچنین مفهوم انسان شناسی را زیر سال می برد و با گشودن حوزه هنری خاتمه می یابد.

[ad_2]

کتاب Repenser la relation homme-animal : Généalogie et perspectives